Privacybeleid

Welkom, beste bezoeker, klant, gebruiker van BASE producten, geïnteresseerde lezer: je vindt je privacy belangrijk en bent geïnteresseerd in ons privacybeleid. Wij bij BASE hechten ook veel belang aan je privacy en doen er alles aan om daar op een zorgzame en verantwoorde manier mee om te gaan. We willen hierover ook klaar en duidelijk communiceren, daarom hebben wij alle relevante informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens gebundeld in ons privacybeleid.

Het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens door BASE gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit gaat met name om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, en andere toepasselijke wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet betreffende de elektronische communicatie.

Lees er alles over in ons privacybeleid. Download ons privacybeleid in pdf formaat via deze link.

Wat komt er aan bod in het privacybeleid?

Wij zijn Telenet Group NV (handeldrijvende onder de commerciële naam BASE), met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 462.925.669 (hierna "BASE" genoemd). Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. 

Dit betekent dat wij bepalen welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, hoe we dat doen en waarom, steeds in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Wij zijn jouw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is bestemd voor iedereen die gebruik maakt van onze producten en diensten. Met ‘iedereen’ bedoelen we natuurlijke personen (geen bedrijven of kantoren) van wie we weten wie ze zijn (je bent identificeerbaar, een individu).

We denken daarbij in eerste instantie aan onze klanten, ex-klanten en toekomstige klanten (prospecten). Maar ook werknemers die via hun werkgever gebruik maken van BASE diensten, contactpersonen van onze leveranciers en partners, bezoekers van onze winkelpunten en bedrijfsgebouwen, bezoekers van onze websites, gebruikers van onze Apps, deelnemers van wedstrijden, events, acties… worden beschermd door dit privacy beleid.

Voor meer informatie verwijzen we je naar hoofdstuk 2 van het BASE Privacybeleid.

Voor het uitoefenen van haar activiteiten verwerkt BASE verschillende categorieën van persoonsgegevens. Afhankelijk van welke BASE dienst je gebruikt, verzamelen en gebruiken wij verschillende types van persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens: dit zijn gegevens die direct aan je persoon gelinkt zijn, onafhankelijk van je producten of diensten zoals bijvoorbeeld naam, adres, contactgegevens, …
 • Transactiegegevens: dit zijn gegevens die gelinkt zijn aan het gebruik van je BASE diensten en gegevens die aangemaakt worden door je verbruik van de BASE diensten zoals bijvoorbeeld gegevens gerelateerd aan je oproepen, locatiegegevens,…
 • Afgeleide gegevens: dit zijn gegevens die we afleiden uit je gebruikersgegevens en je transactiegegevens zoals bijvoorbeeld individuele klantenprofielen.
 • Gevoelige gegevens: Bepaalde persoonsgegevens zijn gevoeliger van aard en worden extra beschermd door de privacywetgeving zoals bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid. BASE verzamelt en gebruikt deze data in de regel niet.

In het algemeen verwerken wij jouw persoonsgegevens voornamelijk in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van jouw contract, met andere woorden: om jou de beste dienstverlening te kunnen bieden. In bepaalde gevallen kan het wel zijn dat wij bepaalde gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Als klant kan je je toestemming beheren via je privacy-niveau.

Voor meer informatie verwijzen we je naar hoofdstuk 3 van het BASE Privacybeleid.

De bescherming van jouw persoonsgegevens is een prioriteit voor BASE. We hebben daartoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die zich in onze systemen en databanken bevinden maximaal te beschermen. Deze maatregelen worden op regelmatige basis getest, geëvalueerd en waar nodig aangepast om ten alle tijden een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.

BASE stelt ook hoge veiligheidsvereisten aan haar partners en leveranciers die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken. Mede via contractuele waarborgen zien wij erop toe dat zij, net zoals wij, jouw gegevens veilig en met respect voor de privacywetgeving verwerken.

Voor meer informatie verwijzen we je naar hoofdstuk 4 van het BASE Privacybeleid.

In bepaalde gevallen doen we beroep op derde partijen om onze diensten te kunnen aanbieden. In het kader daarvan kan het zijn dat deze derde partijen toegang krijgen tot je persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.

De wet verplicht ons ertoe om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan een aantal daartoe bevoegde instanties zoals bijvoorbeeld noodcentrales, gerechtelijke autoriteiten of fiscale autoriteiten.

Tenslotte kan het ook zijn dat je gegevens worden doorgegeven aan partners zodat je van hun diensten gebruik kan maken, maar dit doen we enkel mits jouw toestemming. 

Voor meer informatie verwijzen we je naar hoofdstuk 5 van het BASE Privacybeleid.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doeleinde te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus verschillen per doeleinde. We hebben bewaartermijnen gedefinieerd per categorie van gegevens (rekening houdend met het doeleinde) en na het verstrijken van deze termijnen worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Voor meer informatie verwijzen we je naar hoofdstuk 6 van het BASE Privacybeleid.

We gebruiken je persoonsgegevens voornamelijk om je een goede dienstverlening te kunnen garanderen, maar daarnaast kunnen je persoonsgegevens ook worden verwerkt voor commerciële doeleinden. Welke gegevens we hiervoor mogen gebruiken, dat bepaal je zelf via de BASE privacy-instellingen. De BASE privacy-instellingen bestaan uit 2 niveau’s, nl. ‘Algemeen’ en ‘Gericht’. Volledige uitschrijving voor commerciële doeleinden is uiteraard ook mogelijk.

Als nieuwe klant word je automatisch geactiveerd in ons privacy niveau ‘gericht’, maar je kan je privacy-niveau op elk moment aanpassen.

Voor meer informatie over de verschillende privacy-niveaus en hoe je deze kan beheren, verwijzen we je naar hoofdstuk 7 van het BASE Privacybeleid.

Je hebt het recht BASE te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen, over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

 • Recht op inzage. Dit betekent dat je een overzicht van je persoonsgegevens en wat ermee gebeurt kan opvragen.
 • Recht op aanpassen. Dit betekent dat je onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens kan laten rechtzetten.
 • Recht op verwijderen. Dit betekent dat je je gegevens kan laten verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor het kunnen leveren van je dienst of als de gegevens nodig zijn om een wettelijke verplichting na te leven.
 • Recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat je in welbepaalde gevallen kan vragen de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid. Dit betekent dat je kan vragen je gegevens over te dragen aan een derde in een gestructureerde en leesbare vorm.
 • Recht op bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kan maken tegen een verwerking die niet noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of niet noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is verwerkingen in het kader van Direct Markering doeleinden.

Voor meer informatie over je privacy-rechten en hoe je deze kan uitoefenen, verwijzen we je naar hoofdstuk 8 van het BASE Privacybeleid.

 • Ik wil mijn privacy-niveau aanpassen.
  Je privacy-niveau aanpassen kan: 
  via My BASE (pas hier je privacy-niveau aan);
  in één van onze BASE-verkooppunten; of
  via de My BASE-app.
 • Ik wil mijn privacy-rechten uitoefenen.
  Ben je klant bij BASE? Meld je aan op My BASE en ga naar de knop “GDPR aanvraag” (of lanceer hier je aanvraag).
  Ben je geen klant (meer) of heb je geen actieve account op My BASE? Dan kan je terecht in een  BASE-verkooppunt om je aanvraag te doen.
 • Ik wil een privacy inbreuk melden bij de Data Protection Officer
  Meld een privacy inbreuk via dit formulier.
 • Ik heb een andere vraag over de verwerking van mijn persoonsgegevens.
  Heb je een vraag over de verwerking van je persoonsgegevens en vind je het antwoord niet terug in het BASE privacybeleid, contacteer ons dan via dit formulier en vermeld daarbij het woord ‘privacy’ in de titel.
 • Je kan je vraag, klacht of verzoek ook bezorgen via brief ter attentie van de Data Protection Officer (oftewel ‘DPO’):
  Telenet Group NV
  Liersesteenweg 4
  2800 Mechelen

BASE kan het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke significante wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

Indien je een klacht hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door BASE of indien je een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.