Wettelijke informatie


Protocollen voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen het BIPT en BASE

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door het BIPT naar een andere instantie of naar een derde een protocol moet worden opgesteld.

Een protocol is noodzakelijk wanneer zowel het BIPT als diegene waarmee de persoonsgegevens worden uitgewisseld, elk voor zich de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de uitgewisselde persoonsgegevens.

De betrokken partijen beschrijven in het protocol de uitwisseling van de persoonsgegevens. Een protocol is in die zin een transparantiedocument dat aan alle belangstellenden duidelijk maakt welke persoonsgegevens het BIPT uitwisselt met andere verwerkingsverantwoordelijken. 

Meer informatie over protocollen vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het BIPT en BASE hebben het volgende protocol afgesloten: protocol tussen het BIPT en BASE betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de kwaliteitscontrole met betrekking tot sociale tarieven.


Gebruik van de website

De Diensten, interfaces en voorzieningen op of via deze website en de andere websites van Telenet Group die eraan gekoppeld zijn (hierna de Site en de Diensten) worden u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden). Het gebruik van de Site of de Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle Algemene Voorwaarden. Indien u een of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Site en de Diensten niet te gebruiken.

De Site is gemaakt en wordt beheerd door Telenet Group nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen,  RPR Antwerpen afd. Mechelen, BTW BE 0462 925 669, Fortis 210-0877799-01.

De activiteiten van Telenet Group staan onder het toezicht van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), Sterrenkundelaan 14 bus 31, 1210 Brussel, tel. +32 2 226 88 88, fax +32 2 226 88 77.

Bijzondere voorwaarden en wijzigingen

Voor bepaalde delen van de Site of bepaalde Diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Het gebruik van deze delen of Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.
Telenet Group kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden  volledig of gedeeltelijk wijzigen. Het is dan ook aanbevolen dat u de Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden regelmatig raadpleegt, om de jongste wijzigingen te kennen.

Gebruik van de website

Door de Site en/of de Diensten te gebruiken, verbindt u zich ertoe:

2.1 u verantwoordelijk te gedragen, met respect voor de contractuele en wettelijke bepalingen en meer in het bijzonder, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn, geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie te verzenden;

2.2 de veiligheid van de Site of de Diensten niet te schenden of in het gedrang te brengen, bijvoorbeeld door, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn: i) verbinding te maken of trachten te maken met beveiligde delen zonder u vooraf in te schrijven of toelating te ontvangen, of ii) gelijk welke daad te stellen met de bedoeling de Site, de Diensten, het netwerk, de software of de hardware te beschadigen, te vernietigen of hun goede werking te verstoren;

2.3 alle informatie die gedurende een inschrijving op een beveiligd deel zijn uitgewisseld, in het bijzonder de wachtwoorden,  als vertrouwelijk te behandelen en Telenet Group op de hoogte te brengen indien deze informatie aan derden bekend zou worden gemaakt;

2.4 ervoor te zorgen dat alle informatie die u op gelijk welke wijze en voor gelijk welk doel aan Telenet Group verstrekt volledig en correct is en dat u het recht bezit om deze informatie te verzenden;

2.5 uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële of reclame-informatie of ongevraagde elektronische post te verzenden;

2.6 geen inbreuk te maken op de rechten van Telenet Group of van gelijk welke derden. Deze rechten omvatten onder meer de intellectuele rechten in de ruime betekenis van de term, de sui generis rechten, de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beeldrecht.
Uw gebruik van Site en/of de Diensten, met inbegrip van de beveiligde delen waarvoor u vooraf moet registreren, alle informatie die u direct of indirect via de Site verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Site communiceert, vallen onder uw eigen risico en uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van Telenet Group. Het gebruik van dergelijke sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. Telenet Group heeft geen controle over deze sites of over de informatie die zij bevatten en kan dus geen enkele garantie geven over de inhoud en/of de presentatie van deze sites. Telenet Group kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gekoppeld is aan hun gebruik. Deze koppelingen en informatiebronnen worden u uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld en impliceren geen sponsorschip van, steun aan of banden met deze sites.
Het is u niet toegestaan om op een website hyperlinks aan te brengen die de bezoekers van de Site naar een andere site leiden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toelating van Telenet Group.

Intellectuele rechten

Telenet Group is de eigenaar van de inhoud van de Site en van de logo’s, merken, databanken, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. Telenet Group behoudt zich alle en in het bijzonder de intellectuele rechten voor op alle elementen van de Site die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten in de ruime betekenis van de term (met inbegrip, onder anderen,van auteursrecht, merkenrecht,  industriële recht, beeldrecht en sui generis recht). De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toelating van Telenet Group.
U mag de Site weergeven, doorlopen en raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor uitsluitend persoonlijk en privégebruik. Het feit dat u de toelating krijgt om op de Site te surfen, betekent niet dat U een licentie hebt gekregen op het geheel of een gedeelte van de elementen die beschermd worden door een intellectueel recht waarvan Telenet Group de houder is. U bezit dus geen enkel recht op deze elementen.

Aansprakelijkheid van Telenet Group

De presentatie en de inhoud worden u geleverd ‘in de staat waarin zij zich bevinden’. Telenet Group geeft geen expliciete of impliciete waarborgen voor de toegankelijkheid van de Site of de Diensten, de juistheid van de gegevens, de geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Telenet Group kan bovendien op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site of de Diensten weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen. Telenet Group is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gebonden is aan (i) het gebruik van de Site, de Diensten of informatie op de Site, (ii) de onmogelijkheid om de Site of de Diensten te gebruiken of (iii) de weigering van de toegang tot de Site of de Diensten. Indien de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Telenet Group voor schade in strijd zou zijn met de wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van Telenet Group beperkt zijn tot het door de wet toegelaten maximum.

Overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden

Onverminderd het algemene recht van Telenet Group om de toegang tot de Site of de Diensten te weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen, verbindt u zich ertoe om Telenet Group en elke andere derde partij te vergoeden voor elke directe of indirecte schade die Telenet Group of een derde als gevolg van uw daden/verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van de Site.

Varia

Indien een clausule van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.
De Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.


ODR platform

Consumenten met klachten die betrekking hebben op online met Telenet Group nv gesloten overeenkomsten kunnen terecht op het ODR-platform. In het klachtenformulier kan odr@telenetgroup.be opgegeven worden als het e-mailadres van Telenet Group nv.

Opgelet: dit e-mailadres mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.


Diensten van derden